Technológiai csővezetékek szerelése, gyártása, javítása

A PETROL PLUS Kft.-től megrendelt csőszerelés az üzemszerűen használt szállítóvezetékek javítására vonatkozik. Új csővezetékek gyártása esetén a hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó utasítás szerint kell eljárni.
Jelen előírások hatálya alá tartozó varratokat csak minősített hegesztés technológia alkalmazásával szabad készíteni, ill. javítani. A minősítés célja annak igazolása, hogy a kérdéses technológia biztosítja a tervekben előírt varratminőséget. A hegesztés technológiák minősítése a kivitelező feladata.(WPS lapok)

Csővezetékek tisztítása

Csőtisztítást csak felügyeleti személy jelenlétében és irányításával szabad végezni. A kifúvatás megkezdése előtt gondoskodni kell a nyílt láng használatának és a dohányzásnak a tilalmáról, valamint a nem robbanásbiztos villamos berendezések áramtalanításáról. Viharos, ködös, párás időben lefúvatni nem szabad.

Folyadékot szállító vezeték tisztításánál a leürítés csak akkor kezdhető meg, ha a leürítendő anyag tárolása elszállítása, illetőleg megsemmisítése a talaj, talajvíz vagy élővízfolyás szennyezése nélkül üzemzavar esetén is biztonságosan végezhető.

Ha a megtett intézkedések a vizek minőségét veszélyeztető szennyezés elhárítására nem elegendőek és szennyezés következik be, a felügyeleti személy köteles erről a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot táviratilag értesíteni.

Szállítóvezetékek karbantartása és javítása

Nyomás alatti rendszert külön erre a célra készített berendezés (pl. nyomás alatti fúró) kivételével megbontani tilos. Megbontás előtt a rendszer nyomásmentes állapotáról meg kell győződni. Nyomásmentesítést csak elzáró-szerkezeten keresztül szabad végezni.

A szállítóvezeték javítása során az elhasználódott, vagy meghibásodott szerelvényeket csak műbizonylattal ellátott szerelvényekkel, csövekkel, stb. szabad pótolni. A kivitelezésre, vizsgálatokra, naplózásra, stb. a szabályzatnak az építésre vonatkozó szabályai értelemszerűen érvényesek.

Hegesztéssel történő javítás technológiai csőszereléshez

Szénhidrogénféleséget, vagy egyéb gyúlékony és robbanásveszélyes anyagot szállító vezeték, hegesztéssel történő javítását csak az alábbi óvintézkedések megtartása mellett szabad végezni: csővezeték javítási munkát előre elkészített írásbeli utasítás alapján a felelős művezető – akadályoztatása esetén írásbeli megbízása alapján más vezető – irányítása mellett szabad végezni, ha a vezetéken folyékony szénhidrogént szállítottak, azt a meghibásodás helyétől jobbra-balra a legközelebbi szakaszolhatósági pontig le kell üríteni, meg kell győződni, hogy a kiszakaszolt és javításra szoruló vezetékszakaszon nincs-e utánfolyás. Jelen előírások szállítóvezetékek és tartozékaik hegesztésére érvényesek.

Nem vonatkoznak jelen előírások a szállítóvezetékbe és tartozékaiba beépített gyári berendezések (gyártmányok) varrataira, így például a szerelvények, szivattyúk, kompresszorok, csövek (spirálhegesztett, hosszvarratos), csőidomok (fittingek), nyomástartó edények, stb. gyári készítésű varrataira.

Hegesztő eljárások vonatkozásában jelen előírások a bevont elektródás kézi ívhegesztésre, védőgázos ívhegesztésre, lánghegesztésre érvényesek.

Alapanyag, hegesztőanyag

Alapanyagok

Szállítóvezetékek számára nyugtatott vagy különlegesen nyugtatott acélból gyártott csövek használhatók fel. A csöveknek garantált folyáshatárral kell rendelkezniük.

A felhasznált csöveknek ki kell elégíteniük: melegen hengerelt csövek esetén az MSZ EN 10216-1 szabvány előírásait, spirálvarratú csövek esetén az MSZ EN 10217-1 szabvány előírásait, vagy e két szabvány előírásainak kombinációját.

A hegesztési élek kiképzése és az illesztési hézag feleljen meg a kivitelezési tervben megadottaknak. Ha valamely varrat élkiképzésére és az alkalmazandó illesztési hézagra a tervben nincs előírás, akkor a kivitelező által készített hegesztéstechnológiai utasítás szerint kell azokat kialakítani. (A hegesztéstecnológia specifikációjával egyezően.)

Különböző falvastagságú csövek összehegesztésénél a falvastagságot a csövek végein ki kell egyenlíteni, ha a tényleges (átmérő- és falvastagságeltérésből adódó) éleltolódás a cső belső oldalán a 2 mm-t, illetve a cső külső oldalán a vékonyabb cső falvastagságának a felét meghaladja.

A hegesztési élek lehetőleg forgácsoló berendezéssel alakítandók ki. Ha az élkiképzés lángvágással történik, úgy a következő feltételeket kell kielégíteni: a lángvágott felületről az oxidréteget, a szennyeződéseket és a durva felületi egyenlőtlenségeket mechanikus tisztítással el kell távolítani, a vágási technológiától, a cső szénegyenértékétől és a környezeti hőmérséklettől függően a kivitelező vállalat felelős hegesztő szakemberének kell eldöntenie, hogy előmelegítéssel, vagy anélkül történjen a vágás, lángvágáskor a vágás környezetét – csakúgy, mint az elektromos ívhegesztésnél – védeni kell a csapadék és a szél ellen, hogy beedződések nem jöhessenek létre.

Az összehegesztendő munkadarabok végeiének élfelületét (homokfelületét), valamint 20 mm szélesen a külső-belső palástfelületét fémtisztára kell letisztítani. Fémtiszta felület alatt fémesen csillogó felületet kell érteni, amelyen nem lehet zsír, festék, homok, rozsda, nedvesség, stb. szennyeződés.

A csövek illesztése, illetve összehegesztése előtt a csővégek horpadásait meg kell szüntetni.

Az egymáshoz hegesztendő spirálvarratú vagy alkotó mentén hegesztett csöveket egymáshoz képest úgy kell elforgatni, hogy a csővégek kifutó varratai egymástól legalább 100 mm távolságra legyenek.

Hegesztéssel csatlakoztatható csőidomok, fittingek, szerelvények

Valamennyi hegesztéssel csatlakoztatandó cső, ív, T-idom, szükítőidom, karima, csővéglezáró, szerelvény, hegeszthető toldatos csatlakozó részének anyaga szavatolt folyáshatárú és szavatolt vegyi összetételű, nyugtatott vagy különlegesen nyugtatott acélból készüljön. Ismeretlen vegyi összetételű cső nem használható fel a szállítóvezetékeknél.

Hegesztőanyagok technológiai csőszereléshez

A hegesztőpálcákat, a bevont elektródákat és huzal-elektródákat úgy kell kiválasztani, hogy a varratfém szilárdsága és ridegtörési érzékenysége összhangban legyen az alapanyag szilárdságával és ridegtörési érzékenységével. Kellő referenciával rendelkező elektródákat szabad csak felhasználni.

A bevont elektródák technológiai tulajdonságának messzemenően ki kell elégítenie a vezetéképítés körülményei által megszabott speciális követelményeket. Előnyben kell részesíteni azokat az elektródákat, amelyek bármely hegesztési helyzetben (pozícióban) használhatók, kevésbé érzékenyek a hegesztési üzemviszonyok változásaira, könnyű ívgyújtást és stabil ívet biztosítanak, stabil fúvókahatást biztosítanak az elektróda végén, és ezáltal biztosítják a mély beolvadást, könnyű salakeltávolíthatósággal rendelkeznek.

Az elektródák, (hegesztőhuzalok, hegesztőpálcák) fedőporok és védőgázok tárolására és kezelésére vonatkozó gyártóművi előírások betartásának módját részletesen meg kell adni a kivitelező által készített hegesztési technológiai utasításban, és azt a legszigorúbban be kell tartani. Különös gondossággal kell megszerveznie a kivitelezőnek a terepen lévő bevont elektródák megfelelően száraz állapotban történő felhasználásának biztosítását.

A munkavégzés körülményei technológiai csőszerelésnél

Ha a légköri viszonyok olyanok, hogy a hegesztés eredményét károsan befolyásolnák csak akkor szabad hegesztést végezni, ha ezeket az időjárási hatásokat olyan mértékig lecsökkentik, hogy nem veszélyeztetik a varrat megkövetelt minőségét. Bármilyen csapadék vagy erős szél ellen védősátorral célszerű védekezni. Páralecsapódás esetén előmelegítéssel kell megszárítani a hegesztés helyét, és megakadályozni a további lecsapódást.

A hegesztési munkák végzésénél biztosítani kell a biztonságos munkavégzés körülményeit, a dolgozók testi épségének és egészségének megóvása érdekében valamennyi vonatkozó szabályt be kell tartani.

Hegesztési hibák javítása vagy eltávolítása

A hibák javításának elvégzése előtt a meg nem engedhető hibákat teljesen el kell távolítani az ép fémig. Repedés javítása esetén a varratot mindenkor teljes vastagságában el kell távolítani.

Csövek szállítása, mozgatása, beépítése

Csövek szállításakor, mozgatásakor különösen ügyelni kell arra, hogy a csővégek ne sérüljenek meg. Amennyiben a csövek mozgatása a cső két végébe beakasztott csőemelő horoggal történik, a horognak olyan kiképzésűnek kell lennie, hogy a csővégek élei ne sérülhessenek meg.

A csövek szállításakor ill. tárolásakor a legalsó csősor alá párnafákat kell helyezni a csővégek sérülésének megakadályozása céljából. Egymás fölé csak annyi csősort szabad helyezni, hogy a csövek maradó alakváltozást ne szenvedjenek.