Álló és fekvő, hengeres veszélyes folyadékokat és olvadékokat tároló tartályok tisztítási technológiája

A PETROL PLUS Kft.-től megrendelt tartályok tisztítása ill. mentesítése a tűz- és robbanásveszélyes és/vagy vegyi anyagoktól, melyen utána vizsgálati, javítási, átalakítási vagy egyéb tűzveszélyes tevékenységgel járó munka végezhető. Ezen tartályok tisztítását az 1/2016 (I.5.) NGM-rendelet Műszaki Biztonsági Szabályzatának megfelelően kell elvégezni.

Tartálytisztítás személyi feltételei

 • Egészségügyi alkalmasság (orvosi vizsgálat)
 • Fizikai alkalmasság
 • Szakmai felkészültség >
  • Munkairányító: szakirányú érvényes szakképesítés (5 évente megújító vizsga megléte)
  • Beosztott dolgozó: munkavégzésre kioktatott munkavégző
 • Tartálytisztítási technológia oktatása
 • Üzemi Munkavédelmi Szabályzat oktatása
 • Tűzvédelmi Szabályzat oktatása
 • Riasztási-és Veszélyelhárítási Szabályzat oktatása
 • Hulladékkezelési szabályzat oktatása
 • Munkaterületen >
  • Helyi sajátosságok, előírások oktatása
  • Veszélyforrások, magatartási szabályok

Tartálytisztítás tárgyi feltételei

 • Érvényes beszállási engedély
 • Szippantó gépkocsi, konténerszállító gépkocsi, szivattyúk (robbanásbiztos kivitel), gőzborotva, lapátok és spaknik (szikramentes kivitel), rongy, műanyag zsákok, nyitott konténer
 • Védőeszközök: egyéni, ill. csoportos
  • megfelelő védőruházat
  • független levegőellátású légzésvédő : membránkompresszoros
 • A tartálytisztításkor használt eszközök – beleértve a ventilátorokat is – villamos berendezéseinek védettsége feleljen meg a tartály robbanásveszélyességi besorolásának.
 • Az anyaggal kapcsolatos tudnivalókat megnézi az anyag biztonsági adatlapjáról vagy a „HOMMEL: Veszélyes anyagok”ból. A várható veszélyforrásokról a tisztítókat kioktatja.
 • Összeállítja és előkészítteti a tisztításhoz szükséges szerszámokat, eszközöket, védőruhákat, védőeszközöket.
 • A helyszínen a tisztítás helyszínét le kell határolni „TŰZ ÉS ROBBANÁSVESZÉLY”feliratú jelzőszalaggal, táblával az alábbiak alapján:

  Föld feletti tartálytisztítási munkájának megkezdése előtt a tisztítást végző munkacsoport vezetője a létesítmény vezetője bevonásával köteles meghatározni a veszélyességi övezet nagyságát, határát, területi adottsága és a tűzveszélyességi, valamint a robbanásveszélyes zónák besorolása figyelembevételével. A munkák idejére a kijelölt területet el kell keríteni táblával, meg kell jelölni, illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni.

 • A dómnyílás környékét (ahol az anyagot kitermelik) és ahol elcsurgásra számítani lehet, fóliával le kell fedni.
 • A tartály csővezetéki kapcsolatait blindeléssel vagy csőszakasz, szerelvény eltávolításával úgy kell megszüntetni, hogy a berendezésbe veszélyes anyag ne juthasson.
 • A tartályon található villamos berendezések megindítását megbízhatóan, a villamos meghajtó berendezés MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítésével, mechanikus szétkapcsolásával vagy a géprész kiszerelésével kell lehetetlenné tenni.
 • Ha előkészítés közben egészségre ártalmas, tűz és robbanásveszélyes gázok, gőzök vagy porok áramolhatnak ki a tartályból, akkor a tevékenységet csak a berendezés környezetében szükséges biztonsági intézkedések (személyi védőeszközök, szikramentes szerszámok) megtétele után szabad megkezdeni.
 • A tartálytisztítás vezető által meghatározott eszközökkel a tartályt elő kell készíteni beszálláshoz és ki kell nyitni.

Tartálytisztítás technológiája

Állóhengeres tárolótartályok nyitott tisztítási technológiája

Fehérárus tartálytisztítási technológiája
 • Leürítés: a tartály leürítése fenékszívón a saját forgalmazó rendszerén a szivattyú elejtéséig.
 • Vizes úsztatás: a búvónyílások leszerelése. A tartály vízzel történő feltöltése az oldal búvónyílások alsó éléig. Az elfolyóval ellátott bukógátak felszerelése az oldal búvónyílás fedelek helyére oly módon, hogy azok egyenesre munkált éle vízszintesen helyezkedjen el. A vízzel való feltöltés folytatása a bukóél vonaláig. A felszerelt szerkezetek számának megfelelő mennyiségű szivattyú és flexibilis nyomótömlő telepítése. A vízzel történő feltöltés folytatása, a gyűjtőedénybe kifolyó CH felügyelet melletti szivattyúzása a szállító járműbe. A CH leválasztás után a tartályban maradt víz a tartályból az olajos- csapadékos csatornarendszerbe kell szivattyúzni. vagy a tartályban lévő szénhidrogénes vizet szippantóautóba kell szivattyúzni és el kell szállítani az üzemeltető által meghatározott helyre, vagy ártalmatlanításra
 • tartály szellőztetése ventillátorral, a megfelelő légtér eléréséig
 • nagynyomású vízzel, gőzborotvával kell lemosatni a fenéklemez teljes területét,ill. tartály palástját 2m-es magasságig (mosandó felületek egyedi megrendelésekben meghatározottaknak megfelelően)

A víz kiszívatása után a fenéklemezre kiülepedő rozsdát és egyéb szennyeződést megfelelő tárolóedénybe kell gyűjteni, s fel kell seperni a tartályfeneket. Az összegyűlt hulladékot az üzemeltető/tulajdonos Hulladékgazdálkodási szabályzatának megfelelően kell kezelni.

Feketeárus tartálytisztítási technológiája
 • Leürítés: a tartály leürítése fenékszívón a saját forgalmazó rendszerén a szivattyú elejtéséig.
 • tartályban lévő fenékkészlet nagynyomással történő mosatása (100-150 bar) , párhuzamosan a mosatott iszap szippantásával a beszálláshoz szükséges légtér koncentráció eléréséig. Mindezzel egyidejüleg a tartály belső terének szellőztetése ventillátorral. A művelet végzése során keletkező tartályiszapot a megrendelő által kijelölt helyre/ technológiai rendszer vagy szilárdanyag mentesítőre kell szállítani.
 • nagynyomású vízzel, gőzborotvával kell lemosatni a fenéklemez teljes területét,ill. tartály palástját 2m-es magasságig, úszótető alját, fűtőkígyót (mosandó felületek egyedi megrendelésekben meghatározottaknak megfelelően). A magasnyomású mosás során keletkezett vizes iszapot szippantóautó/ szivattyú segítségével az üzemeltető által maghatározott helyre kell szállítani
  A fenéklemezre kiülepedő szennyeződést megfelelő tárolóedénybe kell gyűjteni, szükség szerint mechanikus tisztítást kell elvégezni. Az összegyűlt hulladékot az üzemeltető/tulajdonos Hulladékgazdálkodási szabályzatának megfelelően kell kezelni.
 • tartály fenéklemez szárazra törlése

Állóhengeres kőolaj tárolótartályok zárt tisztítási technológiája, szilárd anyag mentesítése

A KTD területein lévő tartályok szénhidrogén-mentesítése, a jelentős iszapmennyiség miatt biztonságosan, nehezen kivitelezhető.
Ahhoz, hogy a rendeletben leírtak alapján a zárt térben, (tartályban) egy olyan légteret biztosítsunk, melyben beszállásos munka végezhető, vagyis a ch-koncentráció 20 % alá kerüljön, egy alaposan átgondolt, zárt tisztítású technológia kidolgozásra került sor az alábbiaknak megfelelően:

Technológia alkalmazása:

Főként állóhengeres kőolaj tartályoknál, melyekben az összegyűlt iszap meghaladhatja akár a 100-200m3 mennyiséget is, mely iszap állaga lehet akár szilárd, lapátolható. A technológia alkalmazhatósága: 5000m3-es tartály térfogatig.

Technológia ismertetése:

A zárt rendszerű tisztítás egyszerű alapokon, mégis biztonságosan működtethető.
Nagy általánosságban a tárolótartályok oldalára két, vagy több dóm nyílást építettek be, ezt kihasználva, lehetőség van egy nagynyomású fúvókákkal ellátott dóm fedél felszerelésére, melyen keresztül a tartály aljára rakódott olajsár nagynyomású mosatása végezhető. A fúvókák más és más szögbeállításának köszönhetően az iszap a szembe lévő dóm nyíláshoz mosatható.
A másik oldalon, (egy előre átalakított, szivattyúcsonkkal ellátott) dóm fedél felhelyezésével, biztonságosan szivattyúzható a mosatott iszap. A tartály mellé telepített iszapszivattyú, közvetve vagy közvetlenül, egy három-fázisú centrifugába adagolva az anyagot, kerül szétválasztásra, mely külön, lapátolható iszap, víz és olajfázisra bontható.
Különböző szűrő konténerek segítségével a vizet megtisztítva, akár melegítve, visszavezethető a nagynyomású womába, mintegy körforgást kialakítva.

Tisztítási technológia lépései:
 • Leürítés: a tartály leürítése fenékszívón a saját forgalmazó rendszerén a szivattyú elejtéséig.
 • tárolótartály palástján lévő 2db. szemközti DN600 búvónyílás fedelének leszerelése, ezen csonkokra mosatófejekkel felszerelt, ill. szívócsonkkal felszerelt DN 600 tisztítófedelek felszerelése
 • tartály fenékkészlet magasnyomású (100-150 bar) hideg vagy melegvizes (szükség szerint) mosatása telepített nyomásfokozóval az előzőleg felszerelt dómfedélen lévő mosófejeken keresztül, ezzel egyidejüleg a fenékkészlet kitermelése szivattyúval/ szippantóval (előzőleg dómnyílásra felszerelt szívócsonkon keresztül) mely közvetve vagy közvetlenül a háromfázisú centrifugába kerül szétválasztásra. A centrifuga által leválasztott víz tisztítást követően (szűrőkonténer) többszöri újrafelhasználásra kerül a tisztítás során. A leválasztott szilárd anyag a megrendelő által kijelölt helyre kerül elhelyezésre. A centrifuga által leválasztott olaj az üzemeltető által kijelölt technológiai rendszerbe kerül elhelyezésre.
 • tisztításhoz felszerelt DN 600 csonkok leszerelése, tárolótartály szellőztetése RB-s csőventillátorral a beszálláshoz szükséges légtér koncentráció eléréséig
 • nagynyomású vízzel, gőzborotvával kell lemosatni a fenéklemez teljes területét,ill. tartály palástját 2m-es magasságig, úszótető alját, fűtőkígyót (mosandó felületek egyedi megrendelésekben meghatározottaknak megfelelően). A magasnyomású mosás során keletkezett vizes iszapot szippantóautó/ szivattyú segítségével az üzemeltető által meghatározott helyre kell szállítani
 • szükség esetén el kell végezni a tartály belső felületén visszamaradt szennyeződés kézi mechanikus eltávolítását
 • tartály szárazra törlése

Fekvőhengeres fehér-fekete árus tartálytisztítási nyitott technológiája:

 • Leürítés: a tartály leürítése fenékszívón a saját forgalmazó rendszerén a szivattyú elejtéséig.
 • tárolótartályon lévő technológiai csonkok bontása, DN 600 dómfedelek leszerelése
 • tárolótartály magasnyomású mosatása a tartályba történő beszállás nélkül, párhuzamosan az iszap szivattyúzásával a fenékkészlet eltávolításáig. A kitermelt veszélyes hulladék az üzemeltető által kijelölt helyre kerül elhelyezésre
 • tárolótartályra DN 600 csőventillátor felszerelése, tartály szellőztetése a beszálláshoz szükséges légtér koncentráció eléréséig
 • tárolótartály teljes belső felületének magasnyomású (150 bar) melegvizes mosásának elvégzése.
  A magasnyomású mosás során keletkezett vizes iszapot szippantóautó/ szivattyú segítségével az üzemeltető által meghatározott helyre kell szállítani
 • szükség esetén el kell végezni a tartály belső felületén visszamaradt szennyeződés kézi mechanikus eltávolítását
 • tartály szárazra törlése
Tisztítás utáni feladatok
 • A tartályt és a kitermelt VH-t tisztítás után a Megrendelőnek át kell adni.
 • Amennyiben a tartály üzembe kell helyezni, úgy azt új tömítések – ha szükséges, új csavarok – alkalmazásával össze kell szerelni, a leválasztást a technológiai csővezetékrendszerről vissza kell állítani eredeti állapotba.
 • A munkaterületet tisztán, összetakarítva, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell otthagyni.
 • A tisztításvezető a tartálytisztításról a helyszínen a tartálytisztítási jegyzőkönyvet (jegyzőkönyv bizonylatszáma: MB-018) elkészíti és egy példányát a megrendelő képviselőjének, egy példányt az irattárnak ad át.
 • A törléshez használt szennyezett rongyot zárt nylon zsákba kell gyűjteni (EWC kóddal ellátva) és az érvényes környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell szállítani és elhelyezni.